./skola/vut_fit-2l

ids.rar
ipk2.rar
ipk1.rar
ist.rar
icp.rar